ARAÇ SATIŞ İLANI

T.C.

KARS TİCARET BORSASI

ARAÇ SATIŞ İLANI

Kars Ticaret Borsası hizmetlerinde kullanılan 1 adet Nissan -Qashqai-1.5-dci-tekna araç, Kapalı Teklif Alma Usulü ile satılacaktır.

SATILACAK ARACA İLİŞKİN BİLGİLER

 

 

MARKASI

 

TİPİ

TÜR

PLAKA

NO

 

MODEL

 

KM

Nissan -Qashqai-1.5-dci-tekna

SUV

Suv Makam Aracı- Manuel Vites

36AAE039

2018

115.000

SATIŞLA İLGİLİ ŞARTLAR

 1. İşbu formun ilgili kısmı doldurulmak sureti ile verilecek yazılı teklifte, verilen fiyatın rakam ve yazı ile gösterilmiş tutarı, teklifin son teklif verme gününden itibaren asgari 10 (on) gün geçerli olduğu, teklif sahibinin adı-soyadı, varsa unvan ve kaşesi, imzası ve tarihi yer alacaktır. Bu şekilde hazırlanmış olan “ Kars Ticaret Borsası Araç Bilgilendirme ve Teklif Formu”, Kapalı zarf içerisinde en geç 26.01.2024 Cuma günü saat 15:00’e kadar Kars Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’ne teslim edilecektir. Telgraf, faks, posta, e-posta yoluyla yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
 1. Kars Ticaret Borsası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri, tüm çalışanları ve birinci derece yakınları ihaleye katılamazlar. İhaleye katıldıkları tespit edildiğinde ihale dışı bırakılacaktır.
 1. İhaleye katılacaklardan aşağıda belirtilen belgeler

 

GERÇEK KİŞİLERİN:

Araç Bilgilendirme ve Teklif Formuna ek olarak;

 1. İş veya Kanuni ikametgâh adresini gösterir belge,
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
 3. Başkası adına vekil olarak katılanların Noterden onaylı vekâletname örneği ve Noterden

onaylı imza sirküleri örneğini komisyona vereceklerdir.

TÜZEL KİŞİLERİN

Araç Bilgilendirme ve Teklif Formuna ek olarak;

Gerçek kişilerden istenilen (a),(b),(c) bentlerinde yazılı belgelerin yanında, ayrıca

 1. Şirket adına katılanların imza sirküleri veya ticaret sicil tasdiknamesi
 2. Mevzuat gereği kayıtlı olduğu Odadan 2023 veya 2024 yılı içerisinde alınmış Oda Kayıt Belgesi,
 3. Şirket ortaklarının isimlerini belirtir Ticaret ve Sicil gazetesi
 1. İhaleye iştirak etmek isteyenler, Araç Bilgilendirme ve Teklif Formunu 26.01.2024 tarihi Cuma günü saat 10:00 ‘a kadar “Kars Ticaret Borsası Genel Sekreterliği’nden İstasyon Mahallesi İsmail Aytemiz Caddesi NO:88A adresinden ücretsiz olarak temin edilebilecektir. Ayrıca Araç Bilgilendirme,Teklif Formunu ve eksper raporu aşağıdaki linklere tıklayarak ulaşabilirisniz.
 2. İhale konusu araç 24.01.2024 çarşamba günü ile 25.01.2024 Perşembe günü saat 16:00’a kadar Kars Ticaret Borsası önünde fiili incelemeye açık olacaktır. İlgili incelemeler mesai saatleri içerisinde yapılabilecektir.
 3. Verilen tüm teklifler 26.01.2024 Cuma günü saat 15:30’da Kars Ticaret Borsası Araç satış komisyonunca tutanakaltınaalınacaktır.

Tutanak altına alınan teklifler Komisyon huzurunda açık artırmaya geçilecektir.

 1. İhaleyi kazanan gerçek veya tüzel kişi yetkilisine ihale sonucu resmi yazısı ile Borsa personeli vasıtasıyla elden veya kurye, iadeli taahhütlü mektup yollarından herhangi biri ile bildirilebilecektir. Yapılan bildirim de tutanak altına alınacaktır.
 2. Araç satışında Borsamız faturaya tabi olmadığından satış fiyatı üzerinden Noter satış senedi ile yapılacaktır. Araç satışından doğacak her türlü masraf (her türlü vergi, resmi harçlar, sözleşme genel giderleri vb. giderler) en yüksek teklifi veren alıcı tarafından karşılanacaktır. Kars Ticaret Borsası ’nın bu konuda bir ödeme yapması söz konusu değildir.
 3. İhaleyi kazandığı yazılı olarak tebliğ edilen kişi veya firma, tebliğ tarihini takiben en geç 3 (üç) iş günü içerisinde teklif ettiği bedeli Denizbank Kars Şubesi “TR 88 0013 4000 0049 2707 5000 01”T.C.KARS TİCARET BORSASI hesabına yatıracaktır.
 4. İhaleyi kazanan kişi veya firma, araç bedelini Kars Ticaret Borsası hesabına yatırmadan hiçbir satış ve devir işlemi yapılmayacaktır.
 5. Aracı satın alarak devir ve teslim alan kişi veya firma, devir ve teslim sonrasında herhangi bir kusur, eksiklik, ayıp iddialar ileri sürerek Kars Ticaret Borsası’ndan maddi ve manevi bir talepte bulunamaz.
 6. Kars Ticaret Borsası, Kamu ihale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, tekliflerin herhangi birini tercih etmekte, yeniden teklif istemekte, uygun gördüğüne ihaleyi vermekte, araçları satmaktan vazgeçmekte, ihale yöntemini değiştirmekte tamamen
 7. İşbu araç satışından doğacak her türlü ihtilafta, doğan uyuşmazlıklarda Kars Mahkemeleri

münhasıran yetkilidir.

 1. İhaleye katılacak firmalar ihale saatinden önce borsa veznesine veya Borsamızın banka hesabına 1.000,- (Bin) TL depozite yatırması gerekmektedir.

 

Araç Satış Şartnamesi

 

Yetkili İrtibat Tel.

 Genel Sekreter

 Tolgay KARAÇAY

 0538 784 77 99